530 580 055 szkola@japonia.net.pl
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. W świetle powyższego informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkoła Języka i Kultury Japońskiej „Nihongo Gakuen” działająca przy Polskiej Fundacji Japonistycznej,  z siedzibą WARSZAWA 00-927, ul. KRAKOWSKIE
PRZEDMIEŚCIE 26/28, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000085604, REGON 010522587, NIP 5251008125

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub email: szkola@japonia.net.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Szkołę polegają na organizacji zajęć z języka japońskiego oraz kursów kultury Japonii.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji powyższych interesów.

5. Szkoła nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: szkola@japonia.net.pl  lub listownie na adres siedziby szkoły podany w punkcie 1.

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.