530 580 055 szkola@japonia.net.pl

Regulamin Nihongo Gakuen – Szkoły Języka i Kultury Japońskiej

(zwanych w dalszej części Regulaminem i Organizatorem)

§1

 1. Nihongo Gakuen – Szkoła Języka i Kultury Japońskiej prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej Polskiej Fundacji Japonistycznej (c/o Katedra Japonistyki UW, Warszawa 00-927, Krakowskie Przedmieście 26/28, szkola.japonia.net.pl) i dlatego wszystkie zyski jej działalności są przeznaczone na propagowanie kultury Japonii w Polsce.
 2. Kontakt z Organizatorem odbywa się telefonicznie: 530-580-055 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkola@japonia.net.pl
 3. Osobą uprawnioną do reprezentowania Nihongo Gakuen – Szkoły Języka i Kultury Japońskiej jest Dyrektor, prof. dr hab. Agnieszka Kozyra lub osoby działające w oparciu o jej pełnomocnictwo.

§2
Zasady rekrutacji prowadzenia zajęć

 1. Miejscem prowadzenia kursów jest siedziba Organizatora (sale Katedry Japonistyki, znajdujące się na ul. Nowy Świat 4 oraz Krakowskie Przedmieście 26/28). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sal w trakcie trwania kursu (nadal będą to sale Katedry Japonistyki UW).
 2. Uczestnictwo w kursie należy zgłosić na stronie internetowej (formularz) lub mailowo. O przyznaniu miejsca w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Słuchacz otrzyma nieodpłatnie materiały do nauki.
 4. Grupa Słuchaczy, czyli osób uczestniczących w określonej grupie zajęć może wynosić maksymalnie 10 osób.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia na później terminu rozpoczęcia trymestru, jeśli nie zbierze się odpowiednia liczba osób. Jeśli z tego powodu w trymestrze odbędzie się mniej niż 12 zajęć, zwroty za nieodbyte zajęcia zostaną dokonane przelewem w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od daty otrzymania maila z numerem rachunku bankowego i wszystkimi potrzebnymi danymi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, jeśli liczba Słuchaczy nie zapewni rentowności kursu. W takim przypadku środki wpłacone przez zainteresowane kursem osoby zostaną zwrócone przelewem w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od daty otrzymania maila z numerem rachunku bankowego i wszystkimi potrzebnymi danymi).
 7. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odwołania zajęć przez Organizatora, gdy lektor nie może prowadzić zajęć i nie można go zastąpić przez innego lektora lub gdy z obiektywnych przyczyn nie będzie możliwości prowadzenia zajęć. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia w celu odpracowania odwołanych zajęć. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w dodatkowych zajęciach otrzymają materiały do pracy domowej w ramach e-learningu, które zostaną sprawdzone i poprawione przez lektora.
 8. W przypadku, kiedy liczba słuchaczy w grupie zmniejszy się tak bardzo, że kurs stanie się deficytowy, Organizator może w trakcie trymestru połączyć dwie grupy. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w połączonych zajęciach otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy z potrąceniem opłaty za zajęcia, w których uczestniczyły. Organizator dokona zwrotu należności przelewem w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od daty otrzymania maila z numerem rachunku bankowego i wszystkimi potrzebnymi danymi.
 9. W przypadku, gdyby grupa stała się deficytowa Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia jej po dowolnym trymestrze zajęć.
 10. W wyjątkowych przypadkach Organizator dopuszcza możliwość zmiany grupy przez Słuchacza, o ile nie zwiększy to liczby osób w grupie powyżej dziesięciu.
 11. Organizator dopuszcza możliwość dołączenie do grupy w trakcie trwania kursu nowych Słuchaczy. Opłata za kurs zostanie pomniejszona o zajęcia, w których nowi Słuchacze nie uczestniczyli.
 12. W przypadku nieobecności Słuchacza na zajęciach (nawet usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim) Słuchacz nie może żądać zwrotu poniesionych opłat. Słuchacz ma prawo zgłosić mailowo prośbę o otrzymanie w ramach e-learningu materiałów przerabianych na zajęciach, na których był nieobecny, jednak bez możliwości sprawdzania ćwiczeń przez lektora. (Prawidłowe odpowiedzi może uzyskać już we własnym zakresie od innych Słuchaczy z grupy).
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lektora (jednorazowej lub stałej) kursów grupowych oraz indywidualnych przy zapewnieniu kontynuacji planowanego programu nauczania.

§3
Opłaty za kursy

W każdym trymestrze musi się odbyć 12 zajęć lub 24 zajęcia w zależności od grupy.

I trymestr: od 2 października 2017 – 23 grudnia 2018

II trymestr: od  8 stycznia – 14 kwietnia (w tym  ferie zimowe)

III trymestr: od 9 kwietnia – 30 czerwca (w tym Wielkanoc i weekend majowy)

Termin płatności całej kwoty za trymestr:

I trymestr: 2 października

II trymestr: 8 stycznia

III trymestr: 9 kwietnia

Termin płatności 3 rat za trymestr

I trymestr: 2 października, 2 listopada, 2 grudnia;

II trymestr: 8 stycznia, 8 luty, 8 marzec;

III trymestr: 9 kwietnia, 9 maja, 9 czerwca.

Każde zajęcia: 2 godziny lekcyjne, czyli 2 x 45 minut = 90 minut

Grupa A początkująca, zaawansowana

Zajęcia jeden raz w tygodniu

Opłata jednorazowa za jeden trymestr (12 zajęć): 528 zł

Opłata w 3 ratach za jeden trymestr : 3 x 190 zł (570 zł)

Grupa B początkująca, zaawansowana intensywna

Zajęcia dwa razy w tygodniu

Opłata jednorazowa za jeden trymestr (24 zajęcia): 1056 zł

Opłata w 3 ratach za jeden trymestr : 3 x 380 zł = 1140 zł

Grupa sobotnia

jedne zajęcia w tygodniu

Opłata jednorazowa za jeden trymestr (12 zajęć): 540 zł

Opłata w 3 ratach za jeden trymestr: 3 x 194 zł = 582 zł

Grupa sobotnia intensywna

dwa zajęcia w tygodniu

Opłata jednorazowa za jeden trymestr: (24 zajęć): 1080 zł

Opłata w 3 ratach za jeden trymestr : 3 x 388 zł = 1164 zł

Lekcje indywidualne do 3 osób za 90 zł (60 minut)

 1. Opłata za kurs może być miesięczna (w ratach) lub za trymestr (wtedy doliczana jest zniżka)
 2. Osoby polecone przez naszych Słuchaczy lub Słuchacze, którzy polecili kursy Nihongo Gakuen innej osobie, która się zapisała, otrzymują jednorazowo po 10% zniżki (za trymestr, jeśli płacą z góry za trymestr lub za pierwszą ratę, jeśli płacą ratalnie).
 3. Zniżka rodzinna wynosi po 10% dla członka rodziny (dotyczy ojca, matki, syna, córki lub rodzeństwa).
 4. Osoba, która waha się, czy rozpocząć naukę japońskiego może przyjść na lekcję próbną w dowolnym wybranych przez siebie terminie, ale na swoim poziomie językowym. Lekcja próbna jest bezpłatna. Osoba taka nie może uczestniczyć w darmowych kursie kultury Japonii przeznaczonym dla Słuchaczy szkoły.

§4
Rezygnacja

 1. Nie uiszczenie opłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kursu. W wyjątkowych przypadkach zgodę na późniejsze uiszczenie opłat wyraża Dyrektor szkoły w odpowiedzi na podanie złożone mailowo przed upłynięciem terminu wpłacenia opłaty za trymestr lub kolejnej raty.
 2. Po wpłaceniu raty lub opłaty za trymestr nie przysługuje zwrot w przypadku rezygnacji Słuchacza.
 3. W wyjątkowych przypadkach (przewlekła choroba) Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na zaliczenie części lub całego kursu trymestralnego w ramach e-learningu (dostarczone materiały do zajęć oraz ćwiczenia sprawdzane potem przez lektora) po rozpatrzeniu podania z dołączonym zaświadczeniem lekarskim.
 4. W przypadku kursów wakacyjnych, także w Japonii, po wpłaceniu opłaty nie przysługuje zwrot.

§5

 1. Lekcje indywidualne odbywają się dla 1 lub 2 lub 3 osób. W przypadku 2 lub 3 osób zajęcia nie odbywają się w terminie, w którym nie mogą być obecne wszystkie zapisane osoby (ustalany jest inny termin).
 2. Słuchacze wpłacają opłaty za 4 zajęcia z góry.
 3. W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora, Słuchacz/Słuchacze otrzymają zwrot opłaty za te zajęcia, chyba że zostanie uzgodniony inny termin odrobienia zajęć.
 4. Organizator zastrzega sobie jednorazową lub stałą zmianę lektora zajęć indywidualnych przy zapewnieniu kontynuacji planowanego programu nauczania.

§6
Polityka prywatności

 1. Wszystkie dane osobowe zbierane przez Nihongo Gakuen – Szkołę Języka i Kultury Japońskiej i dotyczące jej kursantów są potrzebne wyłącznie do prowadzonej przez tę szkołę działalności i nie są udostępniane osobom trzecim.

§7
Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nie opisanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Nihongo Gakuen – Szkoła Języka i Kultury Japońskiej zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu po zakończeniu dowolnego trymestru zajęć.
 3. Regulamin ten obowiązuje od 15 czerwca 2017r.